Strefa Płatnego Parkowania cennik i abonamenty

Strefa Płatnego Parkowania cennik i abonamenty, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

Opłatę za postój w SPP należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu!

Nie jest możliwe dokonanie dopłaty do wykupionego biletu parkingowego po zakończeniu jego ważności!

Postój po upływie ważności biletu wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł!

Zakupiony bilet parkingowy uprawnia do postoju na drodze publicznej w całej strefie płatnego parkowania w okresie jego ważności.


Cennik

Rada Miejska ustaliła następujące stawki opłat za postój pojazdów na oznakowanych płatnych miejscach postojowych: 

1)  za pierwszą godzinę postoju – 2,00 zł z tym, że za 30 minut postoju 1,00 zł (opłata minimalna);
2) za drugą godzinę postoju – 2,30 zł;
3) za trzecią godzinę postoju – 2,50 zł;
4) za każdą następną godzinę postoju – 2,00 zł.

Sposoby dokonywania opłat

1) zakup biletu parkingowego w parkomacie przy użyciu bilonu, karty płatniczej bądź systemem płatności BLIK,

2) zakup biletu parkingowego za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego poprzez aplikację Mobilet albo SkyCash,

3) opłaty za abonamenty mieszkańca i przedsiębiorcy: przelewem na rachunek bankowy MZD numer konta: 45 1240 2975 1111 0010 6437 9639 BANK PEKAO S.A. lub w kasie MZD w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała,
Kasa czynna: 7.30 -15.00 (Przerwa: 10.00 – 12.00)

4) uiszczenie opłaty dodatkowej:
– kartą płatniczą w dowolnym parkomacie przy użyciu kodu QR zamieszczonego na wezwaniu;
– przelewem bankowym na wskazany na wezwaniu indywidualny rachunek bankowy;
– za pośrednictwem portalu reklamacyjnego reklamacje.parkowaniebielsko.pl;
– przelewem bankowym na wskazany w pkt 3) rachunek bankowy MZD z podaniem w tytule transakcji prawidłowego nr rej. pojazdu oraz datę postoju;
– gotówką lub kartą płatniczą w kasie MZD mieszczącą się w budynku zlokalizowanym pod adresem wskazanym w pkt 3).

Karta mieszkańca

1) Karta mieszkańca przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom, które zamieszkują w strefie płatnego parkowania i są w niej zameldowane, a także są właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadają jeden z wymienionych poniżej tytułów prawnych do użytkowanego samochodu:
– współwłasności;
– umowy leasingu;
– umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy o kredyt na zakup samochodu;
– umowy powierzenia w przypadku pojazdów służbowych;
– umowy użyczenia zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Opłata za korzystanie z „karty mieszkańca” wynosi 100 zł.

2) Dla uzyskania „karty mieszkańca” należy złożyć w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1 prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
– kserokopią dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Bielska-Białej;
– kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu;
– dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.
Każdemu mieszkańcowi można wydać jedną „kartę mieszkańca” na jeden pojazd samochodowy, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.

3) „Karta mieszkańca” uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do postoju oznaczonego w niej pojazdu na ciągu postojowym położonym na ulicy, przy której zameldowany jest mieszkaniec lub na najbliższym względem miejsca zameldowania ciągu postojowym na terenie strefy płatnego parkowania. Wymienione uprawnienie nie gwarantuje miejsca postojowego.

4) Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Karta parkingowa dla przedsiębiorców

1) „Karta parkingowa” dla przedsiębiorców przysługuje podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania. Miesięczna opłata za korzystanie z „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy wynosi 140 zł za jeden pojazd samochodowy.

2) Dla uzyskania „karty parkingowej” dla przedsiębiorców należy złożyć w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1 prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
– kserokopią wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
– kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu;
– dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

3) Każdemu przedsiębiorcy można wydać „kartę parkingową” dla przedsiębiorców na pojazd samochodowy osobowy lub dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny. Przedsiębiorca uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach do otrzymania kilku „kart parkingowych” dla przedsiębiorcy.

4) „Karta parkingowa” dla przedsiębiorców uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do postoju wskazanego w niej pojazdu na ciągu postojowym zlokalizowanym przy siedzibie przedsiębiorcy lub przy siedzibie jego oddziału, wskazanych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub na ciągu postojowym zlokalizowanym przy miejscu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, wskazanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo na najbliżej położonym ciągu postojowym na terenie strefy płatnego parkowania. Wymienione uprawnienie nie gwarantuje miejsca postojowego.

5) Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje pełne miesiące.

Stawka zerowa

Zerowa stawka opłat została ustalona dla:

1) pracowników następujących służb podczas wykonywania obowiązków służbowych, poruszających się pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi: Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia wodno-kanalizacyjnego, oczyszczania miasta;

2) osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydawaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wyłącznie w przypadku korzystania z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29 (tj. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych);

3) pojazdów należących do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które posiadają aktualną kartę parkingową wydaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wyłącznie w przypadku korzystania z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29 (tj. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych);

4) mieszkańców miasta Bielska-Białej korzystających z pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ napędowy posiadających „kartę pojazdu elektrycznego” wydaną na zasadach określonych w załączniku nr 3  do Uchwały nr VIII/101/2015*;

5) służb utrzymania ulic działających na zlecenie Zarządu Drogi;

6) kierujących taksówkami na miejscach wyznaczonych znakami D-19 „Postój taksówek” (oznacza początek miejsc wyznaczonych) i D-20 „Koniec postoju taksówek”.

*POJAZDY ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH (art. 13 ust. 3 pkt 1e ustawy) ZWOLNIONE SĄ Z OPŁAT ZA POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 2 pkt 12 ustawy) pojazd elektryczny to pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Od 1 stycznia 2020 r. wydziały komunikacji wydają dla pojazdów elektrycznych zielone tablice rejestracyjne. Kierowcy pojazdów, które do tego czasu posiadały białe tablice rejestracyjne mogą (zachowując dotychczasowy nr rejestracyjny) wymienić je na zielone w stosownym urzędzie komunikacji.