Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania Bielsko-Biała.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

ul. Michała Grażyńskiego 10

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 472 60 10

fax. 33 472 60 20

sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Jałowiczor,  Damian Kuczaty.
 • E-mail: dostepnosc@mzd.bielsko.pl
 • Telefon: 334726010

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK NR 1 – UL. MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO 10 – siedziba główna Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Siedziba główna Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej znajduje się w budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych, bez schodów zewnętrznych w Obrębie obiektu występują bariery architektoniczne:

1.    Przed wejściem do budynku brak oznaczeń kolorystycznych i fakturowych (kierunkowych) nawierzchni, pozwalających na kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do wejścia.
2.    Budynek nie posiada windy.
3.    Schody wewnętrzne w budynku nie są wyposażone w dodatkowe poręcze.
4.    Brak informacji dotykowej dla osób z dysfunkcją wzroku przed wejściem do budynku, pomieszczeń, na poręczach schodów.  
5.    Biuro Obsługi Interesanta nie posiada udogodnień dla obsługi osób niepełnosprawnych.
6.    Kasa znajduje się na piętrze budynku.
7.    Brak urządzeń wzmacniających  odbiór dźwięku (głośniki, słuchawki, wideofon) dla osób z niedosłuchem.
8.    Toaleta posiada jedynie usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (brak oznaczeń dla osób z innymi niepełnosprawnościami).
9.    Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku.
10.   Bariery architektoniczne dotyczą również osób poruszających się z dziećmi w wózkach. Możliwość poruszania się jedynie na parterze budynku.

BUDYNEK NR 2 – UL. MOSTOWA 1 – Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Siedziba Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg
w Bielsku-Białej znajduje się na pierwszym piętrze budynku o charakterze historycznym, który posiada następujące bariery architektoniczne:

1.    Przed wejściem do budynku brak oznaczeń kolorystycznych i fakturowych (kierunkowych) nawierzchni, pozwalających na kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do wejścia.
2.    Drzwi wejściowe do budynku nie spełniają wymogów dla osób niepełnosprawnych, zarówno z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak również dla osób z dysfunkcją wzroku.
3.    Budynek nie posiada widny.
4.    Schody wewnętrzne w budynku nie posiadają dodatkowych poręczy.
5.    Brak informacji dotykowej dla osób z dysfunkcją wzroku przed wejściem do budynku, pomieszczeń, na poręczach schodów.  
6.    Kasa w budynku znajduje się na pierwszym piętrze.
7.    Brak urządzeń wzmacniających  odbiór dźwięku (głośniki, słuchawki, wideofon) dla osób z niedosłuchem;
8.    Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
9.    Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku.
10.   Bariery architektoniczne również dla osób poruszających się z dziećmi w wózkach – brak możliwości swobodnego dotarcia do Działu Parkingów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • odcienie szarości
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość podkreślenia linków na stronie
 • możliwość odczytania ekranu
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Inne informacje i oświadczenia

Komunikat w sprawie
wyznaczenia Koordynatora i Zastępcy Koordynatora do spraw dostępności w
Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej


Informujemy, że Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Wojciech Waluś, wyznaczył
Koordynatora i Zastępcę Koordynatora ds. dostępności w Miejskim Zarządzie Dróg
w Bielsku-Białej. Funkcje te będą pełnili Pan Paweł Jałowiczor – Specjalista
ds. zarządzania infrastrukturą IT oraz Pan Damian Kuczaty – Specjalista ds.
zarządzania infrastrukturą IT.

Podstawa prawna
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Miejskiego Zarządu Dróg w
Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty
publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds.
dostępności

Zgodnie z zapisami
ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

•    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do
usług świadczonych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
•    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na
rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejski
Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
•    monitorowanie działalności Miejskiego Zarządu Dróg w
Bielsku-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami

Dane kontaktowe:
Koordynator ds.
dostępności w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej – Paweł Jałowiczor

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 472 60 10
e-mail: dostepnosc@mzd.bielsko.pl

Zastępca Koordynatora
ds. dostępności w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej – Damian Kuczaty

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 472 60 10
e-mail: dostepnosc@mzd.bielsko.pl

W budynkach przy ul. Michała Grażyńskiego 10 oraz Mostowej 1 istnieje
możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej na stanowiskach obsługi
interesantów. Na drzwiach wejściowych oraz przy stanowiskach obsługi
interesantów znajdują się piktogramy informujące o pętli indukcyjnej

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia łatwiejszego dostępu do organów administracji publicznej przez osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, miasto Bielsko-Biała zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, indywidualnie wybranego przez osobę uprawnioną.
Umawiać można się z tłumaczem migowym za pośrednictwem telefonu, maila lub bezpośredniego kontaktu z tłumaczem migowym.
1.    Ewa Kaliniewicz tel. 722 367 940 mail: kaliniewicz@poczta.fm
2.    Adam Pilecki tel. 512 805 922 mail: adaspilecki@wp.pl
3.    Maciej Pilecki tel. 696 748 297 mail: j_m.pilecki@onet.eu
Więcej informacji na stronie www.um.bielsko.pl