Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

PARKINGI WEWNĘTRZNE

 

  LOKALIZACJA:

 Na terenie Bielska-Białej poza pasem drogi publicznej zlokalizowanych jest 6 parkingów płatnych (tzw. parkingów wewnętrznych):

- przy ul. Komorowickiej przed Przychodnią Zdrowia,

- na pl. Ratuszowym,

- przy skrzyżowaniu ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Juliusza Słowackiego,

- przy ul. Romana Dmowskiego,

- obok Dworca Głównego PKP,

- przy łączniku ul. 11 Listopada i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego.

 

 

  CENNIK:

Rada Miejska ustaliła następujące stawki opłat za postój pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych: 

1)  za pierwszą godzinę postoju- 2,00 zł ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:

  •  za pierwsze rozpoczęte 30 minut postoju- 1,00 zł,
  •  za drugie rozpoczęte 30 minut postoju- 1,00 zł,

2) za drugą rozpoczętą godzinę postoju- 2,30 zł,
3) za trzecią rozpoczętą godzinę postoju- 2,50 zł,
4) za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju- 2,00 zł.

 

Przez postój pojazdu samochodowego w miejscu do tego wyznaczonym, osoba korzystająca z miejsca postojowego zawiera z miastem Bielsko-Biała cywilnoprawną umowę najmu miejsca postojowego na czas postoju pojazdu.

 

 

  SPOSÓB DOKONYWANIA OPŁAT:
  • wykupienie za gotówkę paragonu fiskalnego od inkasenta MZD,
  • uiszczenie opłaty gotówką bądź za pomocą karty płatniczej w kasie automatycznej na parkingach wyposażonych w elektroniczny system poboru opłat. System tego rodzaju funkcjonuje na parkingu obok Dworca Głównego PKP oraz przy ul. Romana Dmowskiego.

 

Na parkingach wewnętrznych nie ma możliwości dokonywania opłat za postój przy użyciu aplikacji mobilnej.

 

Na podstawie wydanych przez inkasentów MZD paragonów fiskalnych istnieje możliwość uzyskania w Dziale Parkingów i SPP, ul. Mostowa 1 faktury VAT.

 

 

  ABONAMENTY:

ROCZNY ABONAMENT MIESZKAŃCA W CENIE 100 ZŁ

1. Mieszkańcy (osoby fizyczne) ulic lub placów, przy których usytuowane są parkingi mogą ubiegać się o wydanie „karty mieszkańca" uprawniającej do postoju samochodu osobowego lub samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na parkingu położonym w miejscu zameldowania mieszkańca.

2. Warunkiem uzyskania „karty mieszkańca" jest wykazanie, że osoba jest zameldowana stale lub czasowo pod adresem ulicy lub placu, przy którym zlokalizowany jest parking, oraz, że jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu lub też, że korzysta z pojazdu na podstawie innego tytułu prawnego.

3. „Karta mieszkańca" jest wydawana po uiszczeniu rocznej opłaty.

4. Jedna osoba może otrzymać „kartę mieszkańca" dla jednego pojazdu, bez względu na liczbę posiadanych pojazdów.

5. Dla uzyskania „karty mieszkańca" należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

- kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie stałe lub czasowe

na terenie Bielska-Białej,

- kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,

- dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,

- potwierdzeniem wniesienia opłaty abonamentowej określonej odrębną uchwałą.

MIESIĘCZNY ABONAMENT DLA PRZEDSIĘBIORCY W CENIE 140 ZŁ

1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Bielska-Białej mogą ubiegać się o wydanie „karty parkingowej" dla przedsiębiorców uprawniającej do korzystania z parkingu zlokalizowanego przy siedzibie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą celem parkowania samochodu osobowego lub samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.

2. Przedsiębiorca uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach do ubiegania się o wydanie kilku „kart parkingowych" dla przedsiębiorcy.

3. Dla uzyskania „karty parkingowej" dla przedsiębiorcy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

- kserokopią wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

- kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,

- dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

 

Opłaty za korzystanie z „karty mieszkańca" i „karty parkingowej" dla przedsiębiorcy uiszczane są z góry za cały wnioskowany okres gotówką w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

 

Uiszczenie opłaty jest warunkiem uzyskania „karty mieszkańca" i „karty parkingowej" dla przedsiębiorcy. Opłaty nie podlegają zwrotowi.