Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

OPŁATY

 

  CENNIK:

Rada Miejska ustalił następujące stawki opłat za postój pojazdów na oznakowanych płatnych miejscach postojowych: 

1)  za pierwszą godzinę postoju- 2,00 zł ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:

 •  za pierwsze 30 minut postoju- 1,00 zł (opłata minimalna),
 •  za drugie rozpoczęte 30 minut postoju- 1,00 zł,

2) za drugą godzinę postoju- 2,30 zł,
3) za trzecią godzinę postoju- 2,50 zł,
4) za każdą następną godzinę postoju- 2,00 zł.


SPOSOBY DOKONYWANIA OPŁAT:

ZAKUP BILETU PARKINGOWEGO:

 • w parkomacie przy użyciu bilonu, karty płatniczej bądź systemem płatności BLIK.

 • za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego poprzez aplikację Mobilet albo SkyCash.

 

OPŁATY ZA ABONAMENTY:

 • przelewem na rachunek bankowy MZD numer konta: 45 1240 2975 1111 0010 6437 9639 BANK PEKAO S.A.
 • w kasie MZD w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej,                        ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała, Kasa czynna: 7.30 -15.00 (Przerwa: 10.00 – 12.00)

 

UISZCZENIE OPŁATY DODATKOWEJ:

 • w dowolnym parkomacie,
 • za pośrednictwem portalu reklamacyjnego reklamacje.parkowaniebielsko.pl
 • na podany powyżej rachunek bankowy MZD,
 • w wyżej wskazanej kasie MZD gotówką.

 

 

  Karta Mieszkańca:

1) Karta mieszkańca przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom, które zamieszkują w strefie płatnego parkowania i są w niej zameldowane, będącym właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadają jeden z wymienionych poniżej tytułów prawnych do użytkowanego samochodu:

- współwłasności;
- umowy leasingu;
- umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy o kredyt na zakup samochodu:
- umowy powierzenia w przypadku pojazdów służbowych;
- umowy użyczenia zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Opłata za korzystanie z „karty mieszkańca” wynosi 100 zł.

 

2) Dla uzyskania „karty mieszkańca” należy złożyć w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1 prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

 • kserokopią dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Bielska-Białej,
 • kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

    Każdemu mieszkańcowi można wydać jedną „kartę mieszkańca” na jeden pojazd samochodowy, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.

3) „Karta mieszkańca” uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do postoju oznaczonego w niej pojazdu na ciągu postojowym położonym na ulicy, przy której zameldowany jest mieszkaniec lub na najbliższym względem miejsca zameldowania ciągu postojowym na terenie strefy płatnego parkowania. Wymienione uprawnienie nie gwarantuje miejsca postojowego.

4) Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

  Karta Parkingowa:

1) „Karta parkingowa” dla przedsiębiorców przysługuje podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania.

Miesięczna opłata za korzystanie z „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy wynosi 140 zł za jeden pojazd samochodowy.

 

Dla uzyskania „karty parkingowej” dla przedsiębiorców należy złożyć w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1 prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

 • kserokopią wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
 • odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

3) Każdemu przedsiębiorcy można wydać „kartę parkingową” dla przedsiębiorców na pojazd samochodowy osobowy lub dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.
Przedsiębiorca uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach do otrzymania kilku „kart parkingowych” dla przedsiębiorcy.

4) "Karta parkingowa" dla przedsiębiorców uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do postoju wskazanego w niej pojazdu na ciągu postojowym zlokalizowanym przy siedzibie przedsiębiorcy lub przy siedzibie jego oddziału, wskazanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz na ciągu postojowym zlokalizowanym przy miejscu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, wskazanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo na najbliżej położonym ciągu postojowym na terenie strefy płatnego parkowania. Wymienione uprawnienie nie gwarantuje miejsca postojowego.

5) Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje pełne miesiące.

 

  Opłaty dodatkowe:

1) W przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w SPP korzystający z pojazdu obowiązany jest zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2) Opłatę dodatkową można wpłacić gotówką w kasie MZD lub przelewem bankowym na rachunek MZD. Przelew w tytule operacji winien zawierać: datę postoju oraz nr rej. pojazdu lub nr wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

3) Nieopłacona opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej, co wiąże się dla właściciela pojazdu z dodatkowymi kosztami.

 

  Stawka zerowa:

Zerowa stawka opłat została ustalona dla:

1) pracowników następujących służb, pojazdów poruszających się podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi: Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia wodno-kanalizacyjnego, oczyszczania miasta;

2) osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydawaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29;

3) pojazdów należących do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które posiadają aktualną kartę parkingową wydaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29;

4) mieszkańców miasta Bielska-Białej korzystających z pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ napędowy posiadających „kartę pojazdu elektrycznego” wydaną na zasadach określonych w załączniku nr 3  do Uchwały nr VIII/101/2015.;

5) służb utrzymania ulic działających na zlecenie Zarządu Drogi;

6) kierujących taksówkami na miejscach wyznaczonych znakami D-19 „Postój taksówek” (oznacza początek miejsc wyznaczonych) i D-20 „Koniec postoju taksówek”.

 

POJAZDY ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH (art. 13 ust. 3 pkt 1e ustawy) SĄ ZWOLNIONE Z OPŁAT ZA POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 2 pkt 12 ustawy) pojazd elektryczny to pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

W przypadku pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w Bielsku-Białej stosowne naklejki wydaje Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,  pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 4971-670.