Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

OPŁATY

 

  CENNIK:

Rada miejska uchwala następujące stawki opłat za postój pojazdów na oznakowanych płatnych miejscach postojowych: 

1)  za pierwszą godzinę postoju- 2,00 zł ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:

 •  za pierwsze rozpoczęte 30 minut postoju- 1,00 zł,
 •  za drugie rozpoczęte 30 minut postoju- 1,00 zł,

2) za drugą rozpoczętą godzinę postoju- 2,30 zł,
3) za trzecią rozpoczętą godzinę postoju- 2,50 zł,
4) za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju- 2,00 zł.

  SPOSOBY DOKONYWANIA OPŁAT:
 • wykupienie za gotówkę biletu parkingowego od inkasentów Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej (MZD) lub w parkomacie na pl. Wojska Polskiego oraz pl. Wolności,

 • przelewem na rachunek bankowy MZD numer konta: 45 1240 2975 1111 0010 6437 9639 BANK PEKAO S.A. Opłaty za: postój pojazdu w strefie płatnego parkowania (SPP) a także opłaty za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza SPP, za kartę mieszkańca, za kartę parkingową dla przedsiębiorcy oraz opłatę dodatkową. W tytule przelewu należy podać: datę postoju i nr rej. pojazdu lub nr wystawionego wezwania,
 • wniesienie opłaty za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego poprzez aplikację Mobilet albo SkyCash - więcej informacji nt. na stronie głównej.
 • gotówką w kasie MZD (UWAGA: Z przyczyn technicznych opłaty za postój oraz opłaty dodatkowe można dokonywać w kasach od godziny 8:30.) Kasy mieszczą się:

 

Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania

Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
Kasa czynna: 7.30 -15.00
Przerwa: 10.00 – 12.00

 

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
Kasa czynna: 8.00 – 15.00
Przerwa: 12.00 – 14.00

 

UWAGA!!! Jeśli nie jesteś pewien, czy prawidłowo wyliczyłeś kwotę do zapłaty, to przed jej uiszczeniem zadzwoń nie wcześniej niż na następny dzień po dniu postoju pod nr tel.: 33 472 60 00 lub wyślij wiadomość na: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl w celu potwierdzenia wysokości opłaty.

 

PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Brak inkasenta na parkingu w SPP lub brak wezwania do uiszczenia opłaty za wycieraczką pojazdu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłat za postój w SPP. Opłata ta powstaje z mocy prawa i każdy parkujący w SPP winien dopełnić wszelkich starań, aby tę opłatę uiścić.

Kierowca parkujący w SPP ma na uiszczenie opłaty za postój 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu postoju. Opłatę za postój można uiścić przed upływem tego terminu: przelewem bankowym, w kasie MZD lub u dowolnego inkasenta MZD. Dopiero po upływie 14 dni naliczona zostaje opłata dodatkowa w wysokości 50 zł. Wezwań do uiszczenia opłaty za postój nie można opłacać w parkomatach lub za pomocą tel. komórkowego.

Opłata dodatkowa może być uiszczona gotówką do kasy MZD lub przelewem bankowym na rachunek MZD. Nie ma możliwości zapłacenia jej u inkasenta lub w parkomacie.

 

  Karta Mieszkańca:

1) Karta mieszkańca przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom, które zamieszkują w strefie płatnego parkowania i są w niej zameldowane, będącym właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadają jeden z wymienionych poniżej tytułów prawnych do użytkowanego samochodu:

- współwłasności;
- umowy leasingu;
- umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy o kredyt na zakup samochodu:
- umowy powierzenia w przypadku pojazdów służbowych;
- umowy użyczenia zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Opłata za korzystanie z „karty mieszkańca” wynosi 100 zł.

 

2) Dla uzyskania „karty mieszkańca” należy złożyć w MZD prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

 • kserokopią dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Bielska-Białej,
 • kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

    Każdemu mieszkańcowi można wydać jedną „kartę mieszkańca” na jeden pojazd samochodowy, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.

3) „Karta mieszkańca” uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do postoju oznaczonego w niej pojazdu na ciągu postojowym położonym na ulicy, przy której zameldowany jest mieszkaniec lub na najbliższym względem miejsca zameldowania ciągu postojowym na terenie strefy płatnego parkowania. Wymienione uprawnienie nie gwarantuje miejsca postojowego.

4) Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

  Karta Parkingowa:

1) „Karta parkingowa” dla przedsiębiorców przysługuje podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą  w strefie płatnego parkowania.

Miesięczna opłata za korzystanie z „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy wynosi 140 zł za jeden pojazd samochodowy.

 

Dla uzyskania „karty parkingowej” dla przedsiębiorców należy złożyć w MZD prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

 • kserokopią wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
 • odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

3) Każdemu przedsiębiorcy można wydać „kartę parkingową” dla przedsiębiorców na pojazd samochodowy osobowy lub dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.
Przedsiębiorca uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach do otrzymania kilku „kart parkingowych” dla przedsiębiorcy.

4) "Karta parkingowa" dla przedsiębiorców uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do postoju wskazanego w niej pojazdu na ciągu postojowym zlokalizowanym przy siedzibie przedsiębiorcy lub przy siedzibie jego oddziału, wskazanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz na ciągu postojowym zlokalizowanym przy miejscu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, wskazanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo na najbliżej położonym ciągu postojowym na terenie strefy płatnego parkowania. Wymienione uprawnienie nie gwarantuje miejsca postojowego.

5) Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje pełne miesiące.

 

  Opłaty dodatkowe:

1) W przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w SPP w terminie 14 dni od dnia postoju, korzystający z pojazdu obowiązany jest zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2) Opłatę dodatkową można wpłacić gotówką w kasie MZD lub przelewem bankowym na rachunek MZD. Przelew w tytule operacji winien zawierać: datę postoju oraz nr rej. pojazdu lub nr wezwania do uiszczenia opłaty za postój.

3) Nieopłacona opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej, co wiąże się dla właściciela pojazdu z dodatkowymi kosztami.

 

  Stawka zerowa:

Zerowa stawka opłat została ustalona dla:

1) pracowników następujących służb, pojazdów poruszających się podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi: Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia wodno-kanalizacyjnego, oczyszczania miasta;

2) osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydawaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29;

3) pojazdów należących do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które posiadają aktualną kartę parkingową wydaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, korzystających z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29;

4) mieszkańców miasta Bielska-Białej korzystających z pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ napędowy posiadających „kartę pojazdu elektrycznego” wydaną na zasadach określonych w załączniku nr 3  do Uchwały nr VIII/101/2015.;

5) służb utrzymania ulic działających na zlecenie Zarządu Drogi;

6) kierujących taksówkami na miejscach wyznaczonych znakami D-19 „Postój taksówek” (oznacza początek miejsc wyznaczonych) i D-20 „Koniec postoju taksówek”.