Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

INFORMACJE

 

  MZD ZMIENIA SIĘ DLA CIEBIE  

 

Na obszarze strefy płatnego parkowania,
w miejscach oznaczonych znakiem
D-18 ”Parking” z dopiskiem „Płatny”
opłata za postój
pojazdów jest pobierana w dni robocze,
od poniedziałku do piątku,
od godziny 8.00 do 16:00.

 

  WZORY ABONAMENTÓW

     

 

   PAMIĘTAJ O ZAPŁACIE !


Za nieuiszczenie opłaty za postój
naliczana jest opłata dodatkowa
w wysokości 50,00 zł.

 

 

REKLAMACJE I WNIOSKI
DLACZEGO WYZNACZA SIĘ STREFĘ?

Wszelkie wnioski i reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Należy je kierować do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania poprzez portal reklamacyjny pod adresem: reklamacje.parkowaniebielsko.pl kliknij bądź pocztą tradycyjną, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1.

 

 

 

 

 

 
Strefę płatnego parkowania wyznaczono na terenie naszego miasta z uwagi na znaczny deficyt miejsc postojowych występujący w śródmieściu w celu m.in. zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych. Zwarta zabudowa śródmieścia uniemożliwia wyznaczanie nowych miejsc postojowych natomiast liczba pojazdów wciąż wzrasta, co w konsekwencji prowadzi do zwiększonego popytu na ograniczoną liczbę miejsc postojowych.

Funkcjonowanie stref płatnego parkowania skraca czas parkowania w obszarach deficytu miejsc postojowych do niezbędnego minimum, poprawia warunki parkowania mieszkańcom śródmieścia, zmniejsza natężenie ruchu pojazdów poszukujących miejsc parkingowych, ograniczając emisję hałasu i spalin, co wpływa w sposób bezpośredni na poprawę warunków życia mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEZWANIE DO UISZCZENIA OPŁATY DODATKOWEJ

 

  1. Korzystający z pojazdu realizując postój w SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
  2. W przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w SPP w terminie określonym powyżej, korzystający z pojazdu obowiązany jest zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł chyba, że wykupi bilet parkingowy w parkomacie w ciągu 10 minut liczonych od godziny wystawienia wezwania i zgłosi ten fakt w formie reklamacji do MZD.
  3. Brak wezwania za wycieraczką pojazdu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.
  4. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.